Condicions de contractació Cibernaming

1. Abast

Les presents condicions, d’ara endavant Condicions de Contractació o Condicions, comprenen la totalitat dels pactes existents entre el Client i Neimik, domiciliada al C/ Josep Ciurana 40, 2º 4ª 08024 Barcelona.

Ambdues parts contractants es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per subscriure les presents Condicions.

2. Celebració del Contracte

En tramitar la comanda corresponent, el client manifesta haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions, de manera que, l’acceptació de la informació continguda en aquest document, implica l’acceptació de qualsevol dels documents legals als quals, sobre el mateix, es faci referència, concretament la Política de Privadesa, la Política de Cookies i Avís Legal. Tot això suposa la celebració d’un contracte entre les parts, és a dir, entre el Client i Neimik.

En aquest sentit, convé tenir en compte que les seves dades de caràcter personal facilitades per a la tramitació de la compra seran tractades de conformitat amb la Política de Privacitat de Neimik publicada en el seu lloc web.

3. Objecte del Contracte

Constitueix l’objecte del present contracto el servei Cibernaming ofert per Neimik i adquirit pel Client a través del procés de compra.

Cibernaming és una càpsula creativa que es contracta i es paga exclussivament mitjançant aquesta web.

Inclou:

Anàlisi del briefing online realitzat pel Client mitjançant el nostre formulari guia, desenvolupament de l’estratègia a seguir, procés creatiu, entrega d’un mínim de 10 propostes de noms amb el domini .com disponible i una breu explicació del nom. El plaç d’entrega és de 3 dies laborables des que Neimik rebi la confirmació del pagament del servei. La presentació dels noms creats s’enviaran al correu electrònic facilitat pel Client.

No inclou:

Cap tipus de filtratge jurídic ni filtratge lingüístic.

La contractació del servei de Cibernaming donarà dret a portar a registre o utilizar comercialment només una de les propostes creades. Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels noms creats són titularitat exclusiva de Neimik, així que el Client, un cop que Neimik hagi finalitzat la seva feina, haurà de comunicar el nom que desitgi registrar o utilizar comerciament i Neimik li farà la cessió legal dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del mateix.

Si el Client desitgés adquirir un nom extra, es pactaria un preu entre les parts per a la cessió dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del mateix.

En cap cas Neimik es farà responsable del fracàs en el registre del nombre, doncs el  el Client no està contratant cap tipus de filtraje jurídic.

Neimik, dins del contractat, proporcionarà una llista de noms amb el domini .com disponible a data d’emissió de l’informe de presentació de propostes. Neimik no es responsabilizarà de la disponibilitat dels dominis .com amb data posterior a l’entrega de l’informe final.

El Client autoritza a Neimik a utilitzar el nom creat com a referència comercial, un cop que aquesta aparegui públicament al mercat. En cas de que el Client no vulgui donar l’autorització, haurà d’expresar-ho per escrit mitjançant el correu electrònic: cibernaming@neimik.com, adjuntant la seva fotocòpia del DNI.

4. Procés de compra

Els passos que haurà de seguir l’Usuari per a contractar el servei de Cibernaming són els següents:

a)Aportació de dades: El Client ha de facilitar un correu electrònic vàlid (obligatori), un número de telèfon (opcional), donar-li un nom al seu projecte i acceptar les Condicions de Contractació del Servei de Cibernaming, Avís Legal i Política de Privacitat.

b)Briefing Online:El Client podrà accedir al brífing i emplenar-ho seguint les preguntes-guia i les pistes que oferim.

Neimik garanteix la confidencialitat de tota la informació que el Client inclogui al briefing online.

El Client podrà comptar amb el nostre assessorament per a completar el briefing mitjançant el correu electrònic cibernaming@neimik.com, o trucant al 659 561 181 de dilluns a divendres de 9.30h a 16.30h.

c)Dades de facturació: un cop que el brífing estigui completat, s’ha de clicar el botó de “següent”, i i haurà d’aportar les seves dades de facturació perquè Neimik pugui generar la factura corresponent.

El Client es compromet en tot moment a oferir una informació correcta i veraç, i tindrà l’obligació d’informar a Neimik quan hi hagi alguna variació en aquesta informació.

d)Realizació del pagament:

Un cop complertes les dades de facturació, el Client passarà a la passarel·la de pagament mitjançant el botó “pagar”, on haurà de revisar la seva comanda. Trobarà l’import a pagar (amb els impostos legalment inclosos) i haurà d’escollir un mitjà per a pagar el servei contractat.

Neimik ofereix dos mitjans de pagament per a que el Client pugui escollir el que més li convingui. Pot pagar el servei mitjançant el sistema PayPal o per transferència bancària.

* Pagament per Paypal

PayPal és una de les formes més segures per a comprar a Internet, ja que permet realizar la compra del servei amb total seguretat, sense facilitar ni compartir les dades bancàries. Obrir un compte és gratuït i només és necessari un correu electrònic i una contrasenya.

Si el Client no disposa d’un compte de Paypal podrá pagar el servei de Cibernaming mitjançant la passarel·la de pagament de Paypal. Per fer-ho, haurà de facilitar a Paypal les dades d’una targeta de crèdit/ dèbit.

El sistema de pagament PayPal està subjecte a una comissió del 3’75%, que serà assumida per Neimik, per tant la tarifa del servei no es veurà incrementada.

Un cop realitzat el pagament, a l’extracte bancari del Client apareixerà el concepte Paypal*Cibernaming.

* Pagament per transferència bancèria

El Client podrà pagar el servei de Cibernaming mitjançant una transferència bancària de la totalitat de l’import a pagar al nostre compte de Triodos Bank, i posant el nom del seu briefing al concepte. Amb aquesta modalitat de pagament necessitarem rebre el justificant de pagament per a poder iniciar el procés creatiu. El Client pot esperar a que el nostre banc ens confirmi el pagament o escanejar el justificant de la transferència i enviar-lo al nostre correu: cibernaming@neimik.com, en cas de que necessiti que comencem abans el procés de creació.

e)Correu de confirmació:

* Pagament per Paypal: El  Client rebrà un correu automàtic de Paypal confirmant el pagament del servei i un correu de cibernaming@neimik.com confirmant l’engegada del procés de creació.

* Pago por transferencia bancaria: El Client rebrà un correu electrònic per part de Neimik informant-li de que el pagament de la seva comanda està pendent de confirmació. En quant Neimik rebi el justificant de pagament, se li enviarà al Client un email de confirmació en el que se li informarà de les característiques del servei contractat, plaç d’entrega i engegada del procés creatiu.

5. Termini de lliurament

El termini de lliurament és de 3 días laborables, consideránt el dissabte com a festiu. El plaç d’entrega començarà  a comptar des que Neimik disposi de la confirmació de l’ingrés i de la totalitat de l’import del servei contractat al seu compte bancari.

Per a qualsevol consulta sobre el servei de Cibernaming, pot contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic cibernaming@neimik.com, o el telèfon 659 561 181 de dilluns a divendres de 9.30h a 16.30h.

6. Condicions Econòmiques

El preu del servei de Cibernaming de Neimik està publicat a l’apartat corresponent del lloc web, concretament en l’apartat serveis (impostos no inclosos).

El preu podrà estar subjecte a modificació a qualsevol moment, no obstant això, el possible canvi no afectarà a les comandes respecte les quals ja s’hagués remès la seva confirmació.

El preu final del servei contractat serà el que estigui establert al moment precís de tramitar la comanda en línia o compra. En cas d’error manifest en el preu del servei, el Client serà informat com més aviat posible de manera que pugui reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar la mateixa.

7. Mitjans tècnics per corregir errors

El lloc web de Neimik té configurat un sistema perquè en determinats apartats, si el Client no inclou correctament les seves dades o deixa algun camp que sigui requerit sense cobrir, s’obri una finestra d’avís comunicant al Client el possible error perquè pugui corregir-ho.

No obstant això, en cas que hagués inclòs alguna dada de forma errònia i no pugui solucionar-ho directament a través del lloc web, el Client podrà posar-se en contacte amb Neimik dirigint-se a la següent adreça: lopd@neimik.com

8. Pervivència

En cas que, independentment de la causa o extensió, qualsevol disposició de les presents Condicions sigui declarada invàlida o no executable no afectarà ni comportarà la invalidesa o inexecució de la resta de les disposicions, fent-se valer l’aplicació d’aquesta disposició en la major mesura permesa en virtut de la legislació aplicable.

9. Resolució i extinció

L’incompliment per les parts de qualsevol de les obligacions recollides en aquest contracte, considerades cadascuna com a obligacions essencials del mateix, serà motiu de resolució del present contracte.

Així mateix, el present contracte es resoldrà en cas que concorri qualsevol de les causes generals o comunes de resolució de contractes.

10. Legislació aplicable i Jurisdicció

La contractació del servei de Cibernaming a través del lloc web de Neimik, a més del simple ús del mateix, se sotmetrà a la legislació espanyola.

Les parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol fòrum que pogués correspondre’ls, sotmetre quantes divergències poguessin sorgir amb motiu de l’execució i interpretació del present contracte als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Sobre la base del que es disposa en la Clàusula 2 del present document, la subscripció del mateix implica l’acceptació per les parts de totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el mateix.