Avís legal

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i l’ús de www.neimik.com, www.neimik.es, www.neimik.cat. (en endavant la Web).

1. DADES EMPRESARIALS

Neimik és una marca comercial sota la que opera Gemma Enedáguila Penas, empresària individual, amb NIF 40989658R, i domicili social a C/ Josep Ciurana 40, 2n 4ª, 08024 de Barcelona. Els telèfons de contacte són: 934 507 596 i 659 561 181 i el correu electrònic de contacte és: hola@neimik.com.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Neimik i el seu logotip constitueixen marca nacional espanyola registrades amb número 3038689 (6) i 3054115 (8) respectivament, sobre les que Gemma Enedáguila Penas té, en exclusiva, tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que atorga la legislació vigent.

Així mateix, els dominis www.neimik.com, www.neimik.es i www.neimik.cat han sigut registrats per Gemma Enedáguila Penas, i el disseny de la web i tots els seus continguts (especialment textos, notícias, articles, gràfics, logotips, dibuixos, fotografies, software i altres) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i/o industrial per part de Gemma Enedáguila Penas o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.

Per tant, queda estrictament prohibida l’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació, inclosa la traducció), per algún mitjà, de tots els continguts de la Web objecte de propietat intel·lectual i/o industrial, sense que existeixi una autorització expressa, atorgada per escrit per Gemma Enedáguila Penas.

3. ACCÉS I ÚS CORRECTE DE LA WEB

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit de la Web, utilitzant-la exclusivament per als propòsits per als que ha estat creada, és a dir per a la informació sobre els serveis i activitats que ofereix Neimik, així com per a la contractació i pagament del servei de Cibernaming, i a abstenir-se de qualsevol ús de la Web i dels seus continguts que sigui contrari a la llei, a l’ordre públic, a la moral o a les bones costums generalment acceptades.

L’Usuari respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que Neimik pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència d’un ús incorrecte de la Web, o d’un incumpliment d’aquestes condicions d’ús o de la Llei.

L’accés i contractació del servei de Cibernaming converteix a l’Usuari en Client i estarà subjecte a les condicions específiques de contractació del servei que es poden veure en el següent enllaç: http://neimik.com/ca/condicions-de-contratacio-cibernaming/

4. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA WEB

Neimik es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la Web, així com la seva presentació i/o configuració, en qualsevol moment, sense previ avís i sense haver d’assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. COOKIES

L’ús d’aquesta web pot implicar la utilització de cookies, informacions que s’emmagatzemen en el navegador amb l’objectiu que el nostre servidor faciliti l’ experiència de navegació de l’Usuari. En cap cas, aquestes cookies poden accedir a les dades ni informacions personals de l’Usuari, ni al seu disc dur. L’Usuari pot esborrar-les si ho desitja, accedint a les opcions del seu navegador.

6. SERVEIS

Neimik és una agència especialitzada en la creació de marques i eslògans i en cap cas s’ocupa del procés registral dels noms/ eslògans creats, funció que sempre anirà a càrrec del Client i/o d’un Agent de la Propietat Industrial.

Els serveis que ofereix són els següents:

a) El Servei Neim’Basic

Inclou:

Anàlisi del mercat i la competència, elaboració de l’estratègia a seguir en la creació del nom, procés de creació en el que participen entre 2 i 4 creatius especialitzats en la creació de noms, filtratge jurídic de primer nivell per a garantir que els noms presentats no disposen de marques idèntiques a les classes i països on es realitza el filtre (màxim 5 classes jurídiques i 5 països), filtratges lingüístics fins a 3 llengües, la presentació d’un mínim de 15 propostes, control de la disponibilitat de dominis dels noms presentats i un plaç d’entrega d’entre 7/10 dies naturals des de l’acceptació del pressupost i aprovació de l’estratègia a seguir.

No inclou:

Cap filtratge jurídic de segon nivell, que analitzaria les similituds dels noms presentats, ni de tercer nivell, que recolliria l’informe orientatiu de registrabilitat dels noms per part d’un Agent de la Propietat Industrial.

b) El Servei Neim’Up

Inclou:

Anàlisi del mercat i la competència, elaboració de l’estratègia a seguir en la creació del nom, procés de creació en el que participen entre 5 i 7 creatius especialitzats en la creació de noms, filtratge jurídic de primer nivell per a garantir que els noms presentats no disposen de marques idèntiques a les classes i països on es realitza el filtre (màxim 5 classes jurídiques i 5 països), filtratges lingüístics fins a 10 llengües, la presentació d’un mínim de 25 propostes, control de la disponibilitat de dominis dels noms presentats, filtratges jurídics de segon nivell, en el que s’analitzaran les similituds de 3 noms escollits pel client (en un màxim de 5 classes jurídiques i 5 països), i l’anàlisi profund dels noms que hagin superat el segon nivell de filtratges per a ajudar en l’elecció del nom finalista.

El procés total té una durada de 15/20 dies naturals des de l’acceptació del pressupost i aprovació de l’estratègia a seguir.

Neimik no es farà responsable de l’incompliment de la durada del procés si el client es demora en la presa de decisió dels 3 noms finalistes als quals s’han de realitzar el segon filtre jurídic.

No inclou:

Filtratges jurídics de tercer nivell, que recolliria l’informe orientatiu de registrabilitat dels noms que hagin superat els dos nivells anteriors de filtratges jurídics per part d’un Agent de la Propietat Industrial.

c) Servei de Cibernaming

Cibernaming és una càpsula creativa que es contrata i es paga exclusivament a través d’aquesta web.

Inclou:

Anàlisi del brífing online realitzat pel Client mitjançant el nostre formulari guia, desenvolupament de l’estratègia a seguir, procés creatiu, entrega de un mínim de 10 propostes de noms amb el domini.com disponible, i una breu explicació del nom. El plaç d’entrega és de 72 hores laborables des que Neimik rebi la confirmació del pagament del servei. La presentació dels noms creats s’enviaran al correu electrònic facilitat pel Client.

No inclou:

Cap tipus de filtratge jurídic ni filtratge lingüístic.

Veure les condicions específiques de contractació d’aquest servei a: http://neimik.com/ca/condicions-de-contratacio-cibernaming/

d) Servei de creació d’ Eslògans

Inclou:

Anàlisi del mercat i la competència, elaboració de l’estratègia a seguir en la creació de l’eslògan, procés de creació en el que participen entre 2 i 3 creatius especialitzats en la creació d’eslògans, filtratge jurídic de primer nivell per a garantir que els eslògans presentats no disposen d’eslògans idèntics a les classes i països on es realitza el filtre (màxim 3 classes jurídiques i 3 països), filtratge lingüístic fins a 3 llengües, la presentació d’un mínim de 10 propostes amb el domini.com disponible i un plaç d’entrega de 10 dies naturals des de l’acceptació del pressupost i aprovació de l’estratègia a seguir.

No inclou:

Cap filtratge jurídic de segon nivell, que analizaria les similituds dels eslògans presentats, ni de tercer nivell, que recolliria l’informe orientatiu de registrabilitat dels eslògans per part d’un Agent de la Propietat Industrial.

e) Altres serveis de Branding Verbal

Qualsevol altre servei de Branding Verbal requerirà d’un pressupost específic doncs és necessari conéixer prèviament les necessitats i requeriments del client.

7. TARIFES

Totes les tarifes que apareixen a la Web no tenen aplicats els impostos legals.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de carácter personal que es facilitin en els formularis, correus electrònics o qualsevol altra via, quedaran registrades a un fitxer, inscrit a l’Agencia Española de Protección de Datos, del que és responsable Gemma Enedáguila Penas, fundadora i directora de Neimik, i en el que s’han implementat les mesures de seguretat legalmente previstes per la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) i el seu reglament de desenvolupament.

Les dades s’utilizaran per a gestionar la comunicació/ informació amb els usuaris que així ho sol·licitin i la posterior relació comercial i contractual que pugui establir-se amb ells, així como per a la gestió de la compra del servei de Cibernaming ofert exclusivament a través de la web.

L’Usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancelació i oposició, remetent un escrit a Neimik, carrer Josep Ciurana 40, 2n 4ª, 08024 de Barcelona, o enviant un correu electrònic a lopd@neimik.com.

La sol·licitud enviada ha de cumplir el contingut mínim legalment establert que és el següent:

  • Nom i cognoms.
  • Fotocòpia DNI de l’Usuari.
  • Correu electrònic en cas d’haver accedit al servei de Cibernaming.
  • Petició concreta.
  • Data i signatura del sol·licitant.

L’Usuari també pot negar-se a rebre comunicacions comercials per part de Neimik, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, mitjançant el correu electrònic hola@neimik.com o la nostra adreça de correu postal: Neimik, carrer Josep Ciurana 40, 2º 4ª, 08024 de Barcelona.

9. RESPONSABILITAT DE NEIMIK

9.1. Servei de Cibernaming:

La responsabilitat de Neimik pels serveis que es contracten mitjançant la Web és la legalment prevista a la normativa espanyola a la que és d’aplicació; en particular, el servei de Cibernaming, que es presta íntegrament on-line, està subjecte a les condicions de contratació que es detallen en el següent enllaç: http://www.neimik.com/es/condicionescontratacion

9.2. En quant a la Web:

Neimik es reserva el dret a interrompre temporalment l’accés a la Web en qualsevol moment i sense previ avís, quan sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control o de manteniment.

Neimik no es farà responsable de:

  1. Les interrupcions, demores o mal funcionament d’aquesta web, del seu servidor i/o del seu servidor de correu electrònic, així com dels danys que puguin derivar d’aquests, originats per causes que escapen del seu control (incloses fallades de suministrament elèctric, manca d’accés a xarxes de comunicació, atacs de hackers, virus o altres elements lesius), causes de Força Major, o actuacions culpables o doloses de l’Usuari i/o Client;
  2. Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de la manca de veracitat, exactitud, exhaustividad i/o actualitat de les dades proporcionades per l’Usuari i/o Client;
  3. Els danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l’accés de l’Usuari i/o Client a webs de tercers als que se’ls ha pogut remetre mitjançant enllaços facilitats en aquesta Web: En aquest sentit, els enllaços que proporcionem tenen com a objectiu informar d’altres fonts que amplien informacions o dades proporcionades a la nostra Web, i si bé procurem remetre’ns sempre a fonts fiables, aquestes webs són propietat I responsabilitat dels seus respectius titulars.